Spracovanie osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti One Love Skate Distribution s.r.o. , So sídlom Dlhá trieda 484/37, IČO: 28651260, zapísanej vo verejnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 36937 (ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje:
– meno a priezvisko

– názov spoločnosti

– e-mail

– telefónne číslo

– dodacia adresa

– fakturačná adresa

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom doručenia objednávky. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu účelu plnenia zmluvy.
S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti One Love Skate Distribution s.r.o.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
– vziať súhlas kedykoľvek späť,

– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

– požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.